Czwartek, 29 wrzesień 2022
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO.Zamówienia elektroniczne i dowody dostaw

Zamówienia elektroniczne
04.06.2019 10:51:30

Zamówienia dotyczące dostaw materiałów, wyrobów oraz części zamiennych maszyn i urządzeń, wystawione są do Dostawców na podstawie zawartych umów wyłącznie w formie elektronicznej. Zamówienia te są publikowane i udostępniane Dostawcom w Portalu Dostawcy, na kontach utworzonych dla zawartych umów. Loginem Dostawcy jest adres e-mail wskazany przez Dostawcę w zawartej umowie jako adres, na który będzie przekazywana informacja o opublikowaniu zamówienia w Portalu Dostawcy (tzw. adres do obsługi zamówień elektronicznych). Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z "Instrukcją dla Wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy" - instrukcja dostępna do pobrania poniżej w udostępnionym pliku .pdf.


Pobierz

Instrukcja dla Wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy

Pobierz

Instrukcja dla Lidera konsorcjum w zakresie przydzielania pozycji zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy

Pobierz

Instrukcja dla Uczestnika konsorcjum w zakresie obsługi przydzielonych zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy


Kontakt: tel. (32) 716 15 12

Zmiana adresu e-mail do obsługi zamówień elektronicznych
31.08.2021 10:08:29

W przypadku wystąpienia konieczności zmiany adresu e-mail do obsługi zamówień elektronicznych, należy wystąpić z wnioskiem (wzór zamieszczono poniżej), podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu Dostawcy. Należy pamiętać, iż nowy adres e-mail staje się nowym loginem konta związanego z obsługą zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy.

Skan podpisanego dokumentu należy wysłać na adres email: clm.umowy@pgg.pl


Pobierz

Wzór pisma o zmianę adresu e-mail do odbioru zamówień w Portalu Dostawcy

Dowody dostaw
20.04.2016 12:59:26

Portal Dostawcy umożliwia generowanie dowodów dostaw do otrzymanych zamówień. Funkcjonalność generowania dowodów dostaw w Portalu Dostawcy umożliwia automatyczne rozliczanie zamówień przez system informatyczny Zamawiającego oraz ułatwia i przyspiesza procedurę przyjęcia dostawy do magazynu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną poniżej instrukcją.


Uwaga! Aby dowody dostawy wyświetlały się automatycznie po uruchomieniu funkcji "Zatwierdź i wydrukuj" należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji przeglądarek internetowych zamieszczono w panelu "Wymagania techniczne".

Pobierz

Instrukcja obsługi dowodów dostaw

Pobierz

Instrukcja cofania zatwierdzenia dowodu dostawy