Niedziela, 21 kwiecień 2024
Użytkownik: ANONIMOWY
Polska Grupa Górnicza S.A. LDO [Portal Dostawcy PGG]

Obowiązek informacyjny wynikający z Artykułu 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spełniono na stronie internetowej Polskiej Grupy Górniczej S.A. w zakładce RODO w załączniku Kontrahenci/Pracownicy Kontrahentów.Zamówienia elektroniczne i dowody dostaw

Zamówienia elektroniczne
20.10.2022 18:35:00

Zamówienia dotyczące dostaw materiałów, wyrobów oraz części zamiennych maszyn i urządzeń, wystawione są do Dostawców na podstawie zawartych umów wyłącznie w formie elektronicznej. Zamówienia te są publikowane i udostępniane Dostawcom w Portalu Dostawcy, na kontach utworzonych dla zawartych umów. Loginem Dostawcy jest adres e-mail wskazany przez Dostawcę w zawartej umowie jako adres, na który będzie przekazywana informacja o opublikowaniu zamówienia w Portalu Dostawcy (tzw. adres do obsługi zamówień elektronicznych). Prosimy o wnikliwe zapoznanie się z "Instrukcją dla Wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy" - instrukcja dostępna do pobrania poniżej w udostępnionym pliku .pdf.


Pobierz

Instrukcja dla Wykonawców w zakresie obsługi zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy

Pobierz

Instrukcja dla Lidera konsorcjum w zakresie przydzielania pozycji zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy

Pobierz

Instrukcja dla Uczestnika konsorcjum w zakresie obsługi przydzielonych zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy


Kontakt: tel. (32) 716 15 12

Zmiana adresu e-mail do obsługi zamówień elektronicznych
20.10.2022 18:35:00

W przypadku wystąpienia konieczności zmiany adresu e-mail do obsługi zamówień elektronicznych, należy wystąpić z wnioskiem (wzór zamieszczono poniżej), podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu Dostawcy. Należy pamiętać, iż nowy adres e-mail staje się nowym loginem konta związanego z obsługą zamówień elektronicznych w Portalu Dostawcy.

Skan podpisanego dokumentu należy wysłać na adres email: clm.umowy@pgg.pl


Pobierz

Wzór pisma o zmianę adresu e-mail do odbioru zamówień w Portalu Dostawcy

Dowody dostaw
20.10.2022 18:35:00

Portal Dostawcy umożliwia generowanie dowodów dostaw do otrzymanych zamówień. Funkcjonalność generowania dowodów dostaw w Portalu Dostawcy umożliwia automatyczne rozliczanie zamówień przez system informatyczny Zamawiającego oraz ułatwia i przyspiesza procedurę przyjęcia dostawy do magazynu. Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z zamieszczoną poniżej instrukcją.


Uwaga! Aby dowody dostawy wyświetlały się automatycznie po uruchomieniu funkcji "Zatwierdź i wydrukuj" należy odpowiednio skonfigurować przeglądarkę internetową. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji przeglądarek internetowych zamieszczono w panelu "Wymagania techniczne".

Pobierz

Instrukcja obsługi dowodów dostaw

Pobierz

Instrukcja cofania zatwierdzenia dowodu dostawy

Pobieranie danych w formacie XML
20.10.2022 18:35:00

W Portalu Dostawcy LDO została udostępniona Wykonawcom możliwość pobierania danych dotyczących zamówień, dowodów dostaw oraz dowodów pobrań. Dane są udostępniane w formie plików w uniwersalnym formacie XML w celu umożliwienia ich importu (zaczytania) do systemów informatycznych Dostawców, dla dalszego ich przetwarzania.
Zabezpieczenie możliwości importu oraz ewentualna konfiguracja procesu jest po stronie Dostawców.

Pliki dostępne są do pobrania dla wszystkich Dostawców posiadających konta do obsługi zamówień w Portalu Dostawcy.

Rozwiązanie jest opcjonalne, nie zmienia procesu realizacji umów po stronie Zamawiającego i jego ewentualne wdrożenie należy wyłącznie do decyzji Dostawcy.

Poniżej instrukcja opisująca sposób postępowania:

Pobierz

Instrukcja pobierania danych w formacie XML